Business

Ankara Avukat

Ankara Avukat

Gecikme tazminatı, bir borç ilişkisinde borçlu tarafın sözleşme veya yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenmiş olan süre içerisinde borcunu ifa etmemesi veya borcunu zamanında yerine getirememesi durumunda, alacaklı tarafın uğradığı zararın karşılanması için ödenen bir tazminattır. Ankara avukat aracılığı ile tüm detaylara hakim olabilirsiniz.

Türk Borçlar Kanunu’nun 6098 sayılı 117. maddesi, borçlunun temerrüdü halini düzenler. Borçlu, borcunu süresi içinde veya sözleşmede belirtilen ödeme zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşer. Borçlu, temerrüdüne karşılık olarak alacaklıya uğratmış olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Gecikme tazminatı ise Türk Borçlar Kanunu’nun 118. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, borçlu, temerrüde düştüğü takdirde, alacaklıya borcunu ödemediği her gün için gecikme tazminatı ödemek zorundadır. Gecikme tazminatı, borç miktarının günlük gecikme oranı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, sözleşmede veya yasal düzenlemelerde belirlenmiş olabileceği gibi, tarafların serbest iradeleri ile de belirlenebilir. Gecikme tazminatı, borçlu tarafından borcu ödendikten sonra sona erer.

Gecikme tazminatı, borçlunun temerrüde düşmesi ve bu temerrüt nedeniyle alacaklı tarafın uğradığı zararın telafi edilmesi amacıyla uygulanır. Bu nedenle taraflar arasında yapılan sözleşmelerde gecikme tazminatı hükümlerinin dikkatlice düzenlenmesi ve açıkça belirtilmesi önemlidir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılan ve taraflar arasında yapılan anlaşmalardır. Bu sözleşmelerde, arsa sahibi ve müteahhit arasında bir işbirliği kurulur ve arsa sahibi, arsasını müteahhide belli bir arsa payı oranında verir. Müteahhit de, arsa üzerinde belirlenen proje doğrultusunda inşaat yapar ve belli bir oranda konut veya ticari birimleri arsa sahibine verir.

Gecikme tazminatı ise bu tür sözleşmelerde önemli bir konudur. Çünkü inşaat projeleri, zamanında tamamlanmadığı takdirde, taraflar arasında çeşitli sorunlar doğurabilir ve alacaklı tarafın zarar görmesine neden olabilir.

https://www.delilavukatlik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button